https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8a1AUA1rouVmUnR6iTecYxq4h8SQsEE

 孔子1

 

【韓磊】 孔子 电视剧《孔子》片尾主题曲

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=77-Y-XlTC14

1385303388-521416125_n.jpg  

1385303388-687172170_n.jpg  

http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxNDA1NDQ0.html

韓磊《孔子》"孔子" 片尾曲 [孔子 (恕の人 孔子伝)]

 

孔子
作詞:張吉義 作曲:王黎光 ("孔子" 片尾曲)


yǎng zhǐ gāo shān cān zhī jiǔ tiān
仰止高山參之九天
tàn jǐn xiù wén zhāng wàn juàn
嘆錦繡文章萬卷
jǐn xiù wén zhāng wàn juàn
錦繡文章萬卷
qù zhě hé wǎng lái zhě zhuī gǎn
去者何往來者追趕
qiān gǔ shèng xián wèi mián shèng xián wèi mián
千古聖賢未眠聖賢未眠


zhì zhě yào shuǐ rén zhě yào shān
智者樂水仁者樂山
zhì zhě yào shuǐ rén zhě yào shān
智者樂水仁者樂山


pàn zhǐ pàn sì hǎi xiōng dì zhòng jiē huān
盼只盼 四海兄弟眾皆歓
jǐ suǒ bù yù wù shī yú rén
己所不欲勿施於人
tān dàng dàng jūn zǐ fēng fàn
坦蕩蕩君子風範


pàn zhǐ pàn sì hǎi xiōng dì zhòng jiē huān
盼只盼 四海兄弟眾皆歓
jǐ suǒ bù yù wù shī yú rén
己所不欲勿施於人
tān dàng dàng jūn zǐ fēng fàn
坦蕩蕩君子風範

(間奏)

shì zhě rú sī bù she zhòu yè
逝者如斯不舎晝夜
kàn jǐ piàn fú yún guò yǎn
看幾片浮雲過眼
xíng tán bó yǔ pǔ rùn zhòng shēng
行談博宇普潤眾生
yī lù zǒu yī lù hū hǎn
一路走一路呼喊


pàn zhǐ pàn sì hǎi xiōng dì zhòng jiē huān
盼只盼 四海兄弟眾皆歓
jǐ suǒ bù yù wù shī yú rén
己所不欲勿施於人
tān dàng dàng jūn zǐ fēng fàn
坦蕩蕩君子風範


pàn zhǐ pàn sì hǎi xiōng dì zhòng jiē huān
盼只盼 四海兄弟眾皆歓
jǐ suǒ bù yù wù shī yú rén
己所不欲勿施於人
tān dàng dàng jūn zǐ fēng fàn
坦蕩蕩君子風範
tān dàng dàng jūn zǐ fēng fàn
坦蕩蕩君子風範
fēng fàn
風範


「智者樂水仁者樂山」は百度で調べるとこのピンインで間違いないんですが、私には樂が le に聴こえます。うう、やっぱり耳が悪いのかな。

タグ:孔子 韓磊
 
 
 

    全站熱搜

    lichen1943 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()